پوستر-سایت-شیز-با-گرادینت--با-عکس

درباره ما

موسسه فرهنگی هنری اندیشه نگاران شیز یک موسسه غیر تجاري فرھنگي ھنري تک منظوره به شماره ثبت ۵٣٠١ و شناسه ملي١۴٠١٠۴۵١۶٨٠ که ضمن برخورداری از مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارائه خدمات در حوزه چاپ و نشر می پردازد. اهم خدمات موسسه فرهنگی هنری اندیشه نگاران شیز به شرح زیر است: