صفحه آرایی دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

Journal of Iranian Handicrafts Studies
(Honar-haye Sena’ee-ye Iran)
مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: شمارۀ 3/18/54805 مورخ 1395/3/22
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: شمارۀ ثبتی 81468 مورخ 1396/12/14
سیاست‌های اخلاقی این مجله، بر اساس اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد.
دوره انتشار: دوفصلنامه نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی زبان: فارسی تمام متن و چکیدۀ انگلیسی مقالات
رتبۀ مقالات: پژوهشی، ترویجی

نوع دسترسی: کامل

این دو فصلنامه دارای دسترسی آزاد است

PDF متن تمام مقالات منتشر شده در سایت نشریه موجود است و متقاضیان مقالات می‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند
حقوق معنوی: کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است

(منبع :دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران)

این نشریه توسط شرکت اندیشه نگاران شیز صفحه آرایی شده است.

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه