صفحه آرایی، ویراستاری و تنظیم زمین بازی دوستدار کودک

كودکان به عنوان اعضاي جامعه با مجموع هاي از خواسته ها و نيازهاي خاص، استفاده کنندگان محيط مصنوع هستند كه اكثرا مورد كم  توجهی قرار گرفته است. گزارش حاضر برآن است تا ضمن بررسی وضعیت زمین های بازی موجود در پارک‌های شهر تبريز، به ارايه الگويي از اصول و معيارها در راستاي طراحي زمين هاي بازي مناسب كودك(دوستدار كودك) بر اساس سه رده سني نوباوه، خردسال و دبستاني بپردازد.

در اين راستا در گام اول با واكاوي ادبيات نظري به تبيين معيار و شاخصه هايي در راستاي دوستدار كودك بودن فضاهاي بازي( بر اساس سه رده سني)  اقدام گرديد.

سپس در گام دوم پارك هاي منتخب شهر تبريز بر مبناي يافته هاي بخش نظري مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت و در گام نهايي نيز الگويي از اصول و معيارهاي طراحي در طراحي زمين هاي بازي پيشنهاد گرديد. نتايج گزارش در بخش نظري حاكي از اين است كه معيارهاي دوستدار كودك بودن فضاهاي بازي در سه دسته ؛ كالبدي-فضايي ، فعاليتي –عملكردي و ادراكي –رواني قابل طبقه بندي است.

نتايج بخش ميداني حاكي از وضعيت نسبتا قابل قبول زمين هاي بازي كودكان در سه دسته معيارهاي مذكور در پارك هاي منتخب شهر تبريز داشت، هر چند كه تا تبديل به وضعيت مطلوب مطابق سه رده سني نوباوه، خردسال و دبستاني نياز به اقدامات مداخله گرانه اي دارند.

منبع: مینو قره بگلو و همکاران

این کتاب توسط اندیشه نگاران شیز تنظیم و صفحه آرایی شده است.

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه